Zveřejnění podle zákona Kalifornie z roku 2010 o transparentnosti dodavatelských řetězců

V souladu s dlouhodobým závazkem společnosti Coty Inc. poskytovat špičkové služby a závazkem k odpovědnosti podniků, včetně jejího závazku vůči zaměstnancům a spotřebitelům na celém světě a vůči komunitám a prostředí, ve kterém se společnost Coty a její produkty nachází, potvrzuje společnost Coty rozšíření svého závazku zajistit, že dodavatelské řetězce, se kterými spolupracuje při odebírání a výrobě svých výrobků, nezahrnují, nepoužívají, nebo netolerují obchodování s lidmi, otroctví a nucenou nebo dětskou práci. Společnost Coty věří, že vzhledem k povaze materiálů pocházejících z jejích dodavatelských řetězců není obchodování s lidmi, otroctví a nucená či dětská práce přítomna v jejím provozu nebo provozu jejích dodavatelských řetězců. Nicméně podle zákona Kalifornie o transparentnosti v dodavatelských řetězců z roku 2010 (dále jen „Zákon“) uvádí společnost Coty Inc. následující:

Zatímco společnost Coty v současné době neověřuje své dodavatelské řetězce, aby konkrétně vyhodnotila rizika obchodování s lidmi a otroctví/nucenou práci uvnitř těchto řetězců, a to buď přímo, nebo prostřednictvím třetích stran, nyní vyžaduje, aby se její dodavatelé, subdodavatelé a zhotovitelé chovali ve všech aspektech jejich podnikání v souladu kodexem chování obchodních partnerů Coty Inc., který vyžaduje dodržování všech právních požadavků, které se vztahují k výkonu jejich podnikání. Kodex chování obchodních partnerů Coty Inc. obsahuje specifické zákazy týkající se účasti na nucené nebo dětské práci nebo prospěch z nich a požaduje od obchodních partnerů Coty, aby uznali a souhlasili s ustanoveními kodexu jako podmínku obchodní spolupráce se společností Coty. Společnost Coty průběžně vyžaduje, aby obchodní partneři, kteří jsou zdrojem většiny přímých nákupů z dodavatelského řetězce společnosti Coty, které zahrnují hmotné zboží používané ve nebo pro výrobu výrobků, které společností Coty prodává ve státě Kalifornie, zveřejnili jako součást jejich uznání a souhlasu dodržovat ustanovení kodexu, jejich vlastní úsilí vymýtit otroctví a obchodování s lidmi ze svých vlastních přímých dodavatelských řetězců pro hmotný majetek, který v souladu se Zákonem dodávají společnosti Coty.

Ačkoliv společnost Coty neprovádí pravidelný audit svých dodavatelů, aby konkrétně vyhodnotila dodržování standardů společnosti ohledně obchodování s lidmi, otroctví a nucené nebo dětské práce ze strany dodavatelů, vyžaduje od dodavatelů, aby uznali a souhlasili s těmito standardy uvedenými v kodexu chování obchodních partnerů Coty Inc.. Společnost Coty provádí v omezeném rozsahu audity zařízení dodavatelů v určitých částech světa pro dodržování platných zákonů, pravidel a předpisů, včetně těch týkajících se obchodování s lidmi, otroctví a/nebo nucené nebo dětské práce v těchto oblastech a v souladu jak se zásadami kodexu chování obchodních partnerů Coty Inc., tak požadavky na společenskou odpovědnost podniků, které jsou obsažené v dohodách s určitými poskytovateli licence Coty.

Jak bylo uvedeno výše, společnost Coty požaduje, aby její přímí dodavatelé uznali a souhlasili s kodexem chování obchodních partnerů Coty Inc., který zakazuje zapojit se do, podílet se na nebo těžit z nucené či dětské práce a/nebo otroctví, a tedy i obchodování s lidmi v zemi nebo zemích, v nichž podnikají.

Společnost Coty má a udržuje standardy a postupy vnitřní odpovědnosti jak pro své zaměstnance, tak pro obchodní partnery, pokud jde o chování společnosti Coty a jejích obchodních partnerů v souladu se všemi platnými zákony, pravidly a předpisy v zemích, ve kterých jsou společnost Coty a oni přítomni nebo podnikají, jak je uvedeno v kodexu chování obchodních partnerů Coty Inc., který se vztahuje na všechny ředitele, vedoucí pracovníky a zaměstnance společnosti Coty a každé její dceřiné společnosti a společných podniků po celém světě a kodex chování obchodních partnerů Coty Inc.. Tyto normy a postupy zahrnují se specifickým odkazem v každém z výše uvedených dokumentů všechny příslušné zákony, pravidla a právní předpisy v každé takové zemi týkající se nucené nebo dětské práce, otroctví a/nebo obchodování s lidmi.

Zatímco společnost Coty v současnosti neposkytuje zaměstnancům a vedení společnosti, kteří jsou přímo odpovědní za podporu dodavatelského řetězce odbornou přípravu zaměřenou specificky buď na obchodování s lidmi a otrokářství, nebo na zmírnění rizik obchodování s lidmi a otroctví v dodavatelských řetězcích Coty, vyžaduje, aby takoví zaměstnanci a vedení potvrdili dokončení povinného přezkoumání kodexu chování obchodních partnerů Coty Inc. pro zaměstnance, který opakovaně připomíná, že obchodní partneři Coty jsou zakázáni, a že samotné společnosti Coty je samozřejmě zakázáno zaměstnávat nucenou nebo dětskou práci nebo se přímo či nepřímo zapojit do obchodování s lidmi a otroctví.

Ohledně dalších informací týkajících se úsilí společnosti Coty odstranit obchodování s lidmi a otroctví/nucenou práci ze svých dodavatelských řetězců můžete kontaktovat Coty prostřednictvím našich on-line kontaktních forulářů

Nahlédněte do kodexu chování obchodních partnerů Coty Inc. PDF a kodexu chování obchodních partnerů Coty Inc. pro zaměstnance PDF.