Podmínky použití

Poslední změna: červenec 2016

Společnost Coty Inc. a její přidružené společnosti a dceřiné společnosti (společně „Coty“) Vás vítá na webových stránkách dostupných na adrese www.coty.com a různých internetových stránkách značky Coty, včetně jakýchkoliv jejích mobilních verzí nebo souvisejících mobilních aplikací (souhrnně „ Stránky Coty“).

Coty nabízí Stránky Coty, včetně všech informací, nástrojů a služeb, které jsou k dispozici na Stránkách Coty, Vám, uživateli, což je podmíněno Vašim souhlasem s těmito Podmínkami. Váš trvalý přístup a použití jakéhokoliv Stránky Coty představuje Váš souhlas s těmito Podmínkami. Pokud nechcete být vázáni těmito Podmínkami použití, nepoužívejte žádné Stránky Coty.

Dodatečné podmínky
Pravidla ochrany soukromí
Licence & přístup na stránky
Obsah, který předložíte
Uživatelský účet
Přesnost a dostupnost produktů
Obsah třetích stran
Narušení stránky
Vzdání se nároku a omezení odpovědnosti
Odškodnění
Změny stránek společnosti Coty
Ochranné známky
Exportní kontroly
Obecné
Aktualizace podmínek
Kontaktujte nás

Dodatečné podmínky

Některé funkce nebo služby nabízené na Stránkách Coty mohou podléhat zvláštním pokynům a podmínkám, které může Coty čas od času zveřejňovat (dále jen „Dodatečné podmínky“). Všechny Dodatečné podmínky jsou do těchto Podmínek zahrnuty odkazem. Ve většině případů jsou Dodatečné podmínky specifické pro určitou funkci Stránky Coty nebo službu nebo nabídku poskytovanou na Stránce Coty, avšak v rozsahu jakýchkoli nesouladů mezi těmito Podmínkami a Dodatečnými podmínkami budou mít tyto Podmínky přednost.

Pravidla ochrany soukromí

Pravidla ochrany soukromí společnosti Coty poskytují informace a upozornění týkající se shromažďování a využívání Vašich osobních a neosobních informací společností Coty s ohledem na Stránky Coty. Přístupem, stahováním nebo používáním stránek Coty a akceptací těchto Podmínek jste rovněž podléháte pravidlům ochrany soukromí společnosti Coty umístěným na adrese http://coty.com/privacy-policy , která jsou tímto začleněna do a jsou součástí těchto Podmínek.

Licence & přístup na stránku

Veškerý obsah zahrnutý na Stránkách Coty (včetně, ale bez omezení na text, design, grafiku, loga, ikony tlačítek, obrázky, zvuky, zvukové klipy, digitální stahování, kompilace dat a software, jakož i jejich výběr a uspořádání); společně „Obsah Coty“) je výlučným vlastnictvím společnosti Coty, jejích poskytovatelů licencí nebo jejích dodavatelů obsahu a je chráněn americkými a/nebo zahraničními autorskými právy, ochrannými známkami a jinými platnými zákony.

Společnost Coty Vám uděluje omezenou, odvolatelnou a nevýhradní licenci k přístupu a osobnímu a nekomerčnímu využití stránek Coty, a to za podmínek uvedených v těchto Podmínkách. Společnost Coty přísně zakazuje veškeré další využití stránek Coty a Obsahu Coty, včetně, nikoliv však výlučně:

• veškerého stahování, kopírování, úprav nebo jiného využívání Stránek Coty nebo Obsahu Coty pro jakékoliv účely, které mají konkurenční povahu vůči společnosti Coty nebo ve prospěch jiného prodejce nebo třetí strany;

• rámování nebo využívání rámcových technik k přiložení jakékoli ochranné známky, loga nebo jiných chráněných informací (včetně obrázků, textu, rozvržení stránky nebo formulářů);

• veškerého shromažďování a používání všech produktů, popisů nebo cen;

• jakékoliv použití meta tagů nebo jakéhokoli jiného „skrytého textu“, které využívají název nebo ochranné známky společnosti Coty;

• jakéhokoliv využití dolování dat, robotů nebo podobných nástrojů pro sběr a extrakci dat.

• veškerého ukládání do mezi paměti nebo propojení na Stránku Coty, včetně způsobu, který zobrazuje společnost Coty nebo její produkty nebo služby falešným, zavádějícím, hanlivým, ofenzivním nebo jiným způsobem, který společnost Coty podle svého uvážení může považovat za nevhodný; a

• veškerého nahrávání, odesílání, nebo přenosu materiálu, který obsahuje softwarové viry nebo jakýkoli jiný počítačový kód, soubory nebo programy určené k přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti jakéhokoli počítače.

Jste zodpovědní za získání přístupu ke Stránkám Coty a za případné poplatky třetích stran (např. poskytovatel internetových služeb nebo poplatky za vysílání). Musíte poskytnout a zodpovídáte za všechna zařízení nezbytná k přístupu na Stránky Coty. Nesmíte obejít žádná opatření, která byla provedena k zabránění nebo omezení přístupu na Stránky Coty. Jakýkoli neoprávněný přístup na Stránky Coty ukončuje povolení nebo licenci, která Vám byla udělena společností Coty.

Coty může kdykoli ukončit výše uvedené licence z jakéhokoli důvodu nebo bez důvodu s upozorněním nebo bez upozornění, včetně z důvodu případného neoprávněného použití. S výjimkou výslovně udělených práv a licencí si společnost Coty vyhrazuje všechna ostatní práva a žádná jiná práva nejsou implicitně nebo jinak udělena.

Obsah, který předložíte

Návštěvníci mohou zveřejňovat recenze, komentáře a další obsah, odesílat elektronické pohlednice a další sdělení a předkládat návrhy, nápady, komentáře, otázky nebo jiné informace nebo materiály (souhrnně „ Uživatelský obsah“) na nebo prostřednictvím Stránek Coty, za předpokladu, že Uživatelský obsah:

• není důvěrný a chráněný (jako například vnitřní informace, majetkové a důvěrné informace získané nebo zveřejněné v rámci pracovních vztahů nebo podle dohod o mlčenlivosti)

• neporušuje ani neohrožuje žádné patenty, ochranné známky, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiná majetková nebo soukromá práva žádné třetí strany a není nezákonný, obscénní, vyhrožující, hanlivý, nevhodný nebo jinak poškozující jakoukoli třetí stranu;

• neobsahuje softwarové viry ani malware;

• neskládá se z politických kampaní, řetězových dopisů, hromadných zásilek nebo jakékoli formy „spamu“.

• neobsahuje žádné reklamy ani žádosti jakéhokoli druhu nebo jiného komerčního obsahu;

• není určen k vydávání se za jakoukoli osobu nebo entitu a nepoužívá falešnou e-mailovou adresu, vydává se za jakoukoli osobu nebo entitu nebo jiným způsobem zavádí zdroj;

• neobsahuje zprávy zaměstnanců společnosti Coty, kteří nejsou jejími mluvčími, nebo kterékoli z jejích značek, které zamýšlejí mluvit jménem společnosti Coty nebo které by obsahovaly důvěrné informace nebo vyjádřily názory týkající se společnosti Coty a jejích značek;

• nenabízí neoprávněné stahování jakýchkoli chráněných autorských, důvěrných nebo soukromých informací; a

• neobsahuje osobní údaje (například zprávy, které obsahují telefonní čísla, vládní identifikátory, informace o platební kartě, čísla účtů, adresy nebo odkazy na zaměstnavatele), pokud společnost Coty o poskytnutí takových informací výslovně nepožádá.

Společnost Coty není povinna, ale vyhrazuje si právo sledovat, odstraňovat, nebo upravovat Uživatelský obsah podle vlastního uvážení.

Pokud zveřejníte jakýkoli Uživatelský obsah, udělíte společnosti Coty nevýhradní, nezpoplatněné, trvalé, neodvolatelné právo, ke kterému je možno udělit podlicenci, používat, reprodukovat, upravovat, adaptovat, publikovat, překládat, vytvářet z něj odvozená díla, distribuovat, vysílat a zobrazovat takový Uživatelský obsah na celém světě v jakémkoli médiu. Poskytujete společnosti Coty a jejím držitelům podlicence právo užívat po celém světě jméno, které odešlete v souvislosti s Vaším Uživatelským obsahem, pokud si to my nebo oni zvolí. Vyjadřujete a zaručujete: že vlastníte nebo jinak ovládáte veškerá práva k Vašemu Uživatelskému obsahu, která zveřejňujete; že používání Vašeho Uživatelského obsahu neporušuje tyto Podmínky ani neporušuje, nezneužívá, ani nenarušuje patenty, autorská práva, ochranné známky, obchodní tajemství, morální práva nebo jiná práva duševního vlastnictví nebo práva na publicitu nebo soukromí třetí strany; že Uživatelský obsah neporušuje platné zákony a předpisy a nezpůsobí újmu žádné osobě nebo subjektu; a že odškodníte společnost Coty, včetně poskytovatelů licence, proti veškerým nárokům, včetně poplatků za právní zastoupení vztahujících se k této obraně vyplývající z Vašeho Uživatelského obsahu. V plném rozsahu, jak to připouští platné zákony, společnost Coty nepřebírá a není nijak odpovědna za jakýkoli Uživatelský obsah, který jste zveřejnili vy nebo jakákoli třetí strana na nebo prostřednictvím Stránky Coty.

Uživatelské účty

Určité Stránky Coty Vám mohou umožnit vytvoření uživatelského účtu („ Účet“). Účet můžete vytvořit pouze v případě, že je Vám více než třináct (13) let a poskytnete přesné registrační údaje požadované příslušnou Stránkou Coty. Jste odpovědní za zachování mlčenlivosti uživatelského jména a hesla k Účtu a za omezení přístupu k počítači. Jste zodpovědní za to, že tyto informace jsou aktuální, úplné, přesné a pravdivé. Souhlasíte s tím, že přijmete odpovědnost za všechny aktivity, ke kterým dojde na Vašem účtu, a poskytnete pouze aktuální, úplné, přesné a pravdivé informace. Souhlasíte s tím, že okamžitě oznámíte společnosti Coty jakékoli neoprávněné použití Vašeho hesla nebo účtu a jakéhokoli jiného porušení bezpečnosti. Společnost Coty nemůže a nenese odpovědnost za ztráty nebo škody vzniklé v důsledku nedodržení této části.

Vyhrazujeme si právo odmítnout službu a/nebo pozastavit nebo ukončit Účty bez předchozího upozornění, pokud jsou tyto Podmínky porušeny, nebo pokud se dle vlastního uvážení rozhodneme, že to bude v nejlepším zájmu společnosti Coty, abychom tak učinili.

Přesnost & dostupnost produktů

Společnost Coty se pokouší být při popisu našich produktů na Stránce Coty vždy přesná. Společnost Coty však nezaručuje, že popisy a jakýkoli jiný obsah nebo informace dostupné na stránkách Coty jsou přesné, úplné, spolehlivé, aktuální nebo bezchybné.

Odkaz na jakýkoli produkt nebo službu na Stránce Coty nepředstavuje nabídku na prodej nebo dodávku tohoto produktu nebo služby a neznamená to, že produkt nebo služba jsou k dispozici přímo od společnosti Coty zákazníkům, že jsou k dispozici ve všech zemích, nebo že název, popis nebo specifikace produktu nebo služby bude stejný jako obsah uvedený na Stránce Coty. Zvláštní rada týkající se dostupnosti a vhodnosti konkrétního produktu nebo služby by měly být vyžádány od místní pobočky nebo distributora společnosti Coty.

Obsah třetích stran

Na některých stránkách Coty mohou třetí strany jiné než společnost Coty provozovat prodejny, poskytovat služby nebo prodávat produktové řady na Stránkách Coty, nebo můžete najít odkazy na některé další webové stránky třetích stran (společně „Stránky třetích stran“). Společnost Coty není zodpovědná za zkoumání nebo hodnocení a nezaručuje nabídku žádného z těchto podniků ani jednotlivců ani pravidla týkající se obsahu, bezpečnosti nebo ochrany osobních údajů na jakékoli Stránce třetí strany. Společnost Coty nepřebírá žádnou odpovědnost za akce, produkty a/nebo obsah kterékoli z těchto Stránek třetích stran. Doporučujeme pečlivě zkontrolovat zásady ochrany soukromí Stránek třetích stran a další podmínky používání.

Narušení stránky

Společnost Coty vynaloží maximální úsilí na minimalizaci narušení Stránek Coty. Společnost Coty však nezaručuje, že stránky Coty budou bezchybné a že naše služby nebudou přerušeny nebo jinak ovlivněny žádnými problémy nebo chybami. Společnost Coty nepřebírá žádnou odpovědnost za takové problémy nebo chyby.

Vzdání se nároků a omezení odpovědnosti

STRÁNKY COTY POSKYTUJE SPOLEČNOST COTY TAK, „JAK JSOU“ A „JAK JSOU K DISPOZICI“. SPOLEČNOST COTY NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÉ ANEBO IMPLICITNÍ, S OHLEDEM NA PROVOZ STRÁNEK COTY NEBO INFORMACÍ, OBSAHU, MATERIÁLŮ, PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB UVEDENÝCH NA STRÁNKÁCH COTY.

VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE, ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK COTY JE NA VAŠE VÝLUČNÉ RIZIKO. V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY SPOLEČNOST COTY ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO IMPLICITNÍ, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST COTY NEZARUČUJE, ŽE STRÁNKY COTY, JEJICH SERVERY NEBO E-MAILY ZASLANÉ ZE SPOLEČNOSTI COTY NEBO JEJÍM JMÉNEM POSKYTOVATELI SLUŽBY, JSOU BEZ VIRŮ NEBO JINÝCH ŠKODLIVÝCH KOMPONENTŮ. SPOLEČNOST COTY NEBUDE ODPOVÍDAT ZA JAKÉKOLIV ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK COTY, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA PŘÍMOU, NEPŘÍMOU, NÁHODNOU, SANKČNÍ A NÁSLEDNOU NÁHRADU ŠKODY. NĚKTERÉ ZÁKONY NEPOVOLUJÍ OMEZENÍ NA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ URČITÉ NÁHRADY ŠKODY. V PŘÍPADĚ, ŽE SE NA VÁS TYTO PRÁVNÍ PŘEDPISY VZTAHUJÍ, NĚKTERÉ NEBO VČECHNY Z VÝŠE UVEDENÝCH VZDÁNÍ SE NÁROKŮ, VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT A MŮŽETE MÍT DODATEČNÁ PRÁVA.

Odškodnění

Odškodníte a budete chránit společnost Coty Inc., její mateřskou společnost, dceřiné společnosti a přidružené společnosti a jejich ředitele, zaměstnance, zástupce, zmocněnce, poskytovatele licencí a poskytovatele služeb („Strany Coty“) před všemi pokutami, sankcemi, ztrátami a dalšími náhradami škod jakéhokoli druhu (včetně poplatků za právní zástupce a odborníky) vynaložené Stranami Coty a budete bránit Strany Coty proti veškerým nárokům vyplývajícím z (1) Vašeho porušení těchto Podmínek; (2) podvodu, který spácháte, nebo Vašim úmyslným pochybením nebo hrubou nedbalostí; nebo (3) porušením jakýchkoli platných amerických právních předpisů nebo právních předpisů cizího státu nebo práv třetích stran. Příslušná Strana Coty bude kontrolovat obhajobu jakéhokoli nároku, na který se toto pojistné plnění může vztahovat, a v žádném případě nebude vypořádávat žádný nárok bez předchozího písemného souhlasu této Strany Coty.

Změny Stránek COTY

Společnost Coty může tyto Podmínky ukončit a kdykoli, neprodleně a bez předchozího upozornění odmítnout přístup k jedné nebo více Stránkám Coty (nebo kterékoli jejich části), pokud nedodržíte jakýkoli termín nebo podmínku vyplývající z těchto Podmínek.

Společnost Coty si rovněž vyhrazuje právo kdykoliv a čas od času změnit nebo dočasně nebo trvale ukončit Stránky Coty (nebo kteroukoliv jejich část) s upozorněním nebo bez upozornění. Souhlasíte s tím, že Coty nenese odpovědnost vůči vám, ani žádné třetí straně za jakékoli ukončení přístupu nebo za jakoukoli změnu, pozastavení nebo ukončení Stránek Coty.

Ochranné známky

Ochranné známky, obchodní názvy, servisní názvy, loga, indicie nebo jiná majetková grafika zobrazená na Stránkách Coty (souhrnně „ Označení “) jsou majetkem společnosti Coty nebo jejích poskytovatelů licencí, poskytovatelů obsahu nebo jiných stran podle platných zákonů Spojených států amerických a dalších zemí. Všechny ostatní ochranné známky, které nejsou ve vlastnictví společnosti Coty nebo jejích dceřiných společností, a které se objevují na Stránkách Coty, jsou majetkem jejich příslušných vlastníků, kteří mohou nebo nemusí být přidruženi, propojeni nebo sponzorováni společností Coty nebo jejími dceřinými společnostmi.

Nesmíte používat ani zobrazovat žádná Označení, která se objevují na jakékoliv Stránce Coty, a to jakýmkoli způsobem, včetně, ale bez omezení, použití jako meta tagy na jiných stranách nebo stránkách bez písemného souhlasu společnosti Coty nebo takové třetí osoby, která může vlastnit příslušné Označení.

Nároky z porušení práv k ochranné známce

Pravidlem společnosti Coty je reagovat na tvrzení o porušení autorských práv. Podle zákona o autorských právech pro digitální tisíciletí („Digital Millennium Copyright Act“), hlavy 17, kodex Spojených států, § 512 odst. 2 písm. c (dále jen „DMCA“) by zasílání oznámení o údajném porušení autorských práv třetími stranami mělo být zasláno zástupci společnosti Coty. Pokud se domníváte, že Vaše dílo chráněné autorskými právy je používáno na Stránce Coty způsobem, který představuje porušení autorských práv, obraťte se, prosím, na našeho zástupce pro autorská práva písemně s následujícími informacemi (aby bylo účinné, musí být oznámení písemné a poskytnuto našemu zástupci pro autorská práva ):

Aby bylo v rámci zákona DMCA účinné, musí být oznámení o nárocích z porušení autorských práv třetími stranami písemným sdělením zástupci společnosti Coty, které obsahuje následující:

a) elektronický nebo fyzický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka autorských práv;

(b) popis díla chráněného autorským právem nebo jiným duševním vlastnictvím, o němž se domníváte, že bylo porušeno, nebo pokud se jedná o více děl chráněných autorskými právy na jednom on-line webu, které jsou kryté jedním oznámením, reprezentativní seznam těchto děl na této stránce;

(c) identifikace materiálu, o kterém se tvrdí, že zasahuje (do práv) nebo má být předmětem zásahu a který má být odstraněn nebo přístup k němu má být zakázán, a popis, kde se na příslušném místě na Stránce Coty nachází materiál, o kterém se domníváte, že zasahuje (do práv);

d) Vaše adresa, telefonní číslo a případně e-mailová adresa;

(e) prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni, že sporné použití není autorizováno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem; a

(f) prohlášení, které jste učinili pod pokutou křivé přísahy, že výše uvedené informace ve Vašem oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv nebo máte oprávnění jednat jménem vlastníka autorských práv.

Upozorňujeme Vás, že můžete být odpovídat za škody na základě zásadního zkreslení údajů obsažených v oznámení o porušení zákona DMCA.

Zástupce společnosti Coty pro autorská práva k oznámení o nárocích z porušení autorských práv je možno kontaktovat následujícím způsobem:

Emailem: DMCA-agent@cotyinc.com

Poštou: Coty Copyright Agent, Coty Inc., 350 Fifth Avenue, 17th Floor New York, New York 10118.

Telefonicky: 212-479-4300

Exportní kontrola

Berete na vědomí, že jakékoliv zakoupené zboží licencované nebo prodávané na Stránkách Coty může podléhat zákonům a nařízením o celních a vývozních kontrolách Spojených států a celním a vývozním zákonům a nařízením země, ve které jsou výrobky jinak prodávány, vyráběny a/nebo případně obdrženy. Zakoupením, stahováním nebo používáním technologií nebo softwaru ze Stránek Coty souhlasíte s dodržováním platných zákonů, pravidel a předpisů a prohlašujete a zaručujete, že nebudete elektronickým nebo jiným způsobem převádět software nebo technologie na příslušníka cizího státu nebo do zahraniční destinace v rozporu se zákonem.

Obecné

Tyto Podmínky, včetně zásad ochrany soukromí společnosti Coty, které se nacházejí na stránkách http://coty.com/privacy-policy , a veškeré Dodatečné podmínky, které můžete uzavírat se společností Coty ve spojení se Stránkami Coty, tvoří úplnou dohodu mezi Vámi a společností Coty týkající se Stránek Coty.

V nejširším rozsahu povoleném zákonem se bude použití Stránek Coty a jakýkoli spor, který by mohl vzniknout mezi Vámi a společností Coty, řídit všemi platnými federálními zákony Spojených států a zákony státu New York bez toho, aniž by nabyla účinnosti ustanovení kolizních norem. V nejširším rozsahu povoleném zákonem výslovně souhlasíte s tím, že jakékoli řízení, které vznikne z Vašeho užívání Stránek Coty nebo v souvislosti s ním, bude zahájeno před státním nebo federálním soudem v New Yorku, New York.

Pokud společnost Coty nebude jednat v souvislosti s porušením těchto Podmínek Vámi nebo jinými osobami, nezbavuje to společnost Coty práva jednat s ohledem na následné nebo podobné porušení. Pokud je jakýkoli obsah Stránek Coty nebo Vaše používání Stránek Coty v rozporu se zákony místa, kde žijete, když vstoupíte na Stránky Coty, nejsou Stránky Coty určeny pro Vás a my Vás žádáme, abyste Stránky Coty nepoužívali. Jste zodpovědní za to, že budete informováni o svých právních předpisech a že je budete dodržovat.

Tyto Podmínky (ani žádná práva, výhody nebo povinnosti podle tohoto dokumentu) nesmějí být postoupeny ze zákona, ani jinak bez předchozího písemného souhlasu společnosti Coty, který může být podle rozhodnutí společnosti Coty neudělen. Jakýkoli pokus o postoupení, který není v souladu s těmito Podmínkami, bude neplatný. Společnost Coty může tyto Podmínky zcela nebo zčásti postoupit jakékoli třetí osobě dle jejího vlastního uvážení.

Aktualizace těchto podmínek

V plném rozsahu povoleném platnými zákony ve Vaší jurisdikci si společnost Coty vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli změnit nebo aktualizovat bez předchozího oznámení a Vaše pokračující používání Stránek Coty poté, co zveřejníme revidované smluvní podmínky, znamená, že souhlasíte s tím, že budete těmito změnami nebo aktualizacemi vázáni. O změnách těchto Podmínek Vás budeme informovat zveřejněním nových Podmínek použití a aktualizací data „poslední změny“ v horní části této stránky.

Pokud bude některá z těchto Podmínek považována za neplatnou, neúčinnou, nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelnou, bude taková podmínka považována za oddělitelnou a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost všech zbývajících podmínek.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k těmto Podmínkám, pošlete nám email nebo dopis: E-business Consumer Contact, Coty Inc., 350 Fifth Avenue, 17th Floor New York, NY 10118.