Testowanie na zwierzętach

Oświadczenie Coty dotyczące testowania produktów na zwierzętach

Nie wykonujemy ani nie zlecamy podmiotom zewnętrznym wykonywania testów naszych produktów lub ich składników na zwierzętach, z wyłączeniem sytuacji, w których stanowi to wymóg prawa.

Wszystkie nasze produkty są bezpieczne i zostały opracowane, wyprodukowane i opakowane zgodnie z przepisami, legislacją oraz wytycznymi obowiązującymi w każdym kraju, w którym są one sprzedawane. Nasza ocena bezpieczeństwa składników produktów kosmetycznych opiera się na uznanych alternatywnych wobec testów na zwierzętach metodach, zastosowaniu dostępnych danych dotyczących norm bezpieczeństwa oraz – w coraz większym stopniu – na wymianie tego rodzaju danych z innymi firmami i gałęziami przemysłu.

Jak powszechnie wiadomo, Chiny są krajem, który wymaga obowiązkowego testowania na zwierzętach wszystkich importowanych do tego kraju produktów kosmetycznych. Uczestniczymy w dialogu z chińskimi władzami i organami regulacyjnymi, w tym za pośrednictwem członkostwa w Chińskim Stowarzyszeniu Branży Perfumeryjnej i Kosmetycznej (CAFFCI), dążąc do zastąpienia testów na zwierzętach dostępnymi alternatywnymi metodami. W rezultacie Chiny zaczęły w ostatnim czasie rozmowy na temat możliwości zastąpienia testów produktów kosmetycznych na zwierzętach innymi metodami i zwróciły się w tej sprawie o pomoc do badaczy i naukowców europejskich.

Firma COTY od wielu lat aktywnie uczestniczy w badaniach, mających na celu opracowanie alternatywnych metod testowania produktów kosmetycznych. Jako organizacja byliśmy częścią programu SUERAT-1, największej inicjatywy w ramach partnerstwa prywatno-państwowego, mającej na celu opracowanie alternatyw dla testowania produktów kosmetycznych na zwierzętach. Z całościowym wkładem wynoszącym 50 milionów euro, w równej części sfinansowanym przez Komisję Europejską oraz przemysł kosmetyczny, organizacji tej udało się opracować kilka alternatywnych metod dla przeprowadzania testów na zwierzętach, a także stworzyć podstawy dla dalszego rozwoju i działań w tej dziedzinie, w których także jako firma uczestniczymy.

Wspólnym celem przyświecającym tym wszystkim podejmowanym wysiłkom jest całkowite zastąpienie testów na zwierzętach innymi metodami badawczymi, które jednocześnie skutecznie weryfikowałyby nasze produkty pod kątem bezpieczeństwa konsumentów.