GEBRUIKSVOORWAARDEN “Virtual Try on”

1. INTRODUCTIE Bedankt voor de toegang tot Virtual Try On. Lees deze gebruiksvoorwaarden (de "voorwaarden") zorgvuldig door voordat u de Virtual Try On gebruikt, die wordt beheerd door Coty Inc., met haar hoofdkantoor op 350 Fifth Avenue, 17th Floor New York, NY 10118 ("Coty"). Door gebruik te maken van de Virtual Try On, bevestigt u dat u deze voorwaarden accepteert en dat u ermee akkoord gaat om aan deze voorwaarden gebonden te zijn. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gebruik dan niet de Virtual Try On. 2. VIRTUAL TRY ON FUNCTIONALITEIT Virtual Try On is een beauty-tech tool waarmee u uw gezicht kunt scannen om bepaalde cosmetica ("Beauty Producten") virtueel uit te proberen (de "Ervaring"). U hebt een internetverbinding en een compatibel apparaat nodig om toegang te krijgen tot de Virtual Try On. Om deel te nemen aan de Ervaring heeft u een apparaat nodig dat is uitgerust met een camera en/of een QR-code lezer software. Om toegang te krijgen tot de Virtual Try On kunt u ofwel de QR-code in een deelnemende winkel scannen om naar de website van de retailer te worden geleid, of u kunt direct de productpagina's van de website van het merk of de productpagina's van de website van de retailer bezoeken. Vervolgens kunt u de instructies volgen om de online tool op uw apparaat uit te voeren. De Ervaring geeft slechts een illustratie van de mogelijke effecten van de toepassing van de Beauty Producten en vormt geen garantie dat het resultaat identiek of volledig gelijkwaardig zal zijn wanneer u de Beauty Producten in werkelijkheid toepast. Met name en onder andere kunnen de lichtomstandigheden van invloed zijn op uw gebruik van de tool en kunnen de werkelijke resultaten afwijken van de virtuele kleuren. Gebruik in natuurlijk daglicht voor de meest nauwkeurige resultaten. Als u in een winkel bent, kunt u een selfie van de camerarol uploaden om te voorkomen dat u uw gezichtsmasker moet verwijderen. Als de virtuele kleuren niet correct overeenkomen, neem dan contact met ons op zodat we kunnen helpen bij het verbeteren van de tool en uw Ervaring. De aanbevelingen van de Experience kunnen in geen geval gekwalificeerd professioneel advies vervangen, noch een medische diagnose, consult of behandeling, of een daadwerkelijke test van de Beauty Producten op uw huid. De Beauty Producten worden niet als zodanig te koop aangeboden op de Virtual Try On. U bent niet verplicht de aanbevolen producten aan te schaffen. Coty garandeert niet dat ze beschikbaar zijn op de websites van de retailers. 3. PRIJZEN De prijzen van de getoonde aanbevolen producten en Beauty Producten zijn indicatief en kunnen worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van de retailer. Coty wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele onjuiste/onnauwkeurige prijzen. Eventuele claims met betrekking tot de prijzen die onder de aandacht van Coty worden gebracht, worden doorgestuurd naar de betreffende retailer. 4. GEGEVENSBESCHERMING U kunt de Ervaring gebruiken zonder persoonlijke gegevens aan Coty te verstrekken. Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven, zal Coty uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met onze Privacy Policy. 5. WIJZIGINGEN IN DEZE VOORWAARDEN Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving in uw rechtsgebied, behoudt Coty zich het recht om deze voorwaarden op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken. Uw voortgezette gebruik van de Virtual Try on Ervaring nadat Coty herziene voorwaarden heeft geplaatst, betekent dit dat u akkoord gaat met dergelijke wijzigingen of updates. Als een van deze voorwaarden als ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar wordt beschouwd, wordt die voorwaarde als scheidbaar beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige voorwaarden. Indien u op enig moment de voorwaarden of de herziene voorwaarden niet wenst te accepteren, mag u de Virual Try on Ervaring niet gebruiken. 6. INTELLECTUEEL EIGENDOM Coty is eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten in de Virtual Try on Ervaring en in het materiaal dat Coty of namens haar op de site publiceert (de "Content"). U verwerft geen enkel recht op de Virtual Try on Experience en/of de Content anders dan het beperkte recht om de Virtual Try on Experience in overeenstemming met deze Voorwaarden te gebruiken. Behalve zoals uiteengezet in dit gedeelte, mag u geen enkel deel van de Virtual Try on Ervaring en/of de inhoud ervan kopiëren, reproduceren, hercompileren, decompileren, demonteren, reverse-engineeren, distribueren, publiceren, weergeven, uitvoeren, wijzigen, uploaden om er afgeleide werken van te maken, uit te zenden of op enige andere manier te exploiteren. Met betrekking tot het gebruik van de Virtual Try on Ervaring verleent u Coty een royaltyvrije, niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, onherroepelijke licentie om uw beeld te gebruiken om u de Ervaring te bieden en, in voorkomend geval, om het te reproduceren in de vorm van een naar u gestuurde foto. U verklaart en garandeert dat u geen direct of indirect commercieel gebruik zult maken van deze foto. 7. TOEGANG TOT EN VERANDERINGEN IN DE VIRTUELE TEST ERVARING De Virtual Try on Ervaring wordt gratis ter beschikking gesteld, met dien verstande dat een internetverbinding en een computer, een mobiele telefoon of een tablet nodig zijn om toegang te krijgen tot de Virtual Try on Ervaring. Coty garandeert niet dat de Virtual Try on Ervaring altijd beschikbaar/ononderbroken is. Coty is niet aansprakelijk voor een dergelijke onbeschikbaarheid of onderbreking. Coty kan de Virtual Try on Ervaring of de inhoud geheel of gedeeltelijk opschorten, intrekken, stopzetten of wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Coty garandeert niet dat de Virtual Try on Ervaring compatibel is met uw computerapparatuur, uw tablet of uw mobiele telefoon. U bent verantwoordelijk voor het treffen van de nodige regelingen om toegang te krijgen tot de Virtual Try on Ervaring. U bent ook verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle personen die toegang hebben tot de Virtual Try on Ervaring via uw internetverbinding op de hoogte zijn en zich aan de voorwaarden houden. 8. GARANTIE EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID De Virtual Try on Ervaring wordt door Coty aangeboden op een 'zoals het is' en 'voor zover beschikbaar' basis. Coty geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot het gebruik van de Virtual Try on Ervaring of de Content. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van de Virtual Try on Ervaring op eigen risico is. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijst Coty alle garanties af, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Coty garandeert niet dat de Virtual Try on Ervaring, haar servers of e-mails die door Coty of namens Coty door haar serviceproviders worden verzonden, vrij zijn van virussen, wormen, logic bombs, "Trojaanse paarden" of andere schadelijke componenten (de "Virussen"). Coty is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de Virtual Try on Ervaring, met inbegrip van, maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, punitieve en gevolgschade. Bepaalde wetten staan geen beperkingen toe op impliciete garanties of de uitsluiting of beperking van bepaalde schades. Als deze wetten op u van toepassing zijn, zijn sommige of alle bovenstaande disclaimers, uitsluitingen of beperkingen mogelijk niet op u van toepassing en hebt u mogelijk extra rechten. 9. VRIJWARING U vrijwaart Coty, haar moedermaatschappijen, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen en hun bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers, agenten, licentiegevers en dienstverleners (de "Coty-partij(en)") van en tegen alle boetes, straffen, aansprakelijkheden, verliezen en andere schade van welke aard dan ook (inclusief honoraria van advocaten en deskundigen), die door de Coty-partijen worden opgelopen, en u zult de Coty-partijen verdedigen tegen alle vorderingen die voortvloeien uit: i. uw gebruik van de Virtual Try on Ervaring; ii. uw schending van deze Voorwaarden; iii. fraude die u pleegt, of uw opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid De betreffende Coty-partij zal de verdediging van een vordering waarop deze vrijwaring van toepassing is, controleren en u zult in ieder geval geen enkele vordering schikken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende Coty-partij. 10. VIRUSSEN U mag de Virtual Try on Ervaring niet misbruiken door opzettelijk virussen te introduceren. U mag niet proberen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot de Virtual Try on Ervaring, de server waarop de Virtual Try on Experience is opgeslagen, of een server, computer of database die verbonden is met de Virtual Try on Ervaring. In het geval van overtreding van deze bepaling, zal uw recht om de Virtual Try on Ervaring te gebruiken onmiddellijk worden stopgezet. 11. VOLLEDIGE OVEREENKOMST EN TOEPASSELIJK RECHT Deze voorwaarden, inclusief het privacybeleid van Coty op https://privacy.coty.com/nl_nl/ en eventuele aanvullende voorwaarden die u met Coty aangaat in verband met het gebruik van de Virtual Try on Ervaring, vormen de volledige overeenkomst tussen u en Coty. Voor zover toegestaan door de wet, is elk geschil van welke aard dan ook tussen u en Coty als gevolg van het gebruik van de Virtual Try on Ervaring onderworpen aan het Amerikaanse recht. Voor zover toegestaan door de wet, gaat u er hierbij uitdrukkelijk mee akkoord dat elke procedure die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van de Virtual Try on Ervaring zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van New York. 12. CONTACT Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen door het contactformulier in te vullen en de taal van uw keuze te selecteren in de vervolgkeuzelijst rechtsboven in het formulier.